در حال حاضر مساله اصلی سیاست گذاران بهداشت و درمان، کیفیت و ایمنی بیماران است. یکی از ابزارهای مهم که بیش از یک قرن در سیستم های بهداشت و درمان قدمت دارد مبحث استانداردهای اعتباربخشی است. با توجه به اهمیت نقش و جایگاه اعتباربخشی به منظور ایجاد اعتماد عمومی از وجود و اجرای فرآیندهای مبتنی بر استاندارد و درنظرگرفتن پیامدهای سلامت، به عنوان یک ابزارسیستماتیک و هدفمند، جهت تأمین ایمنی بیمار، همراهان و کارکنان و بهبود مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در بیمارستان در راستای سیاستهای نظام سلامت کشور در استقرار استانداردهای اعتباربخشی و ضرورت افزایش آگاهی و دانش کارکنان و مجریان نظام سلامت و تبادل اطلاعات و استفاده از تجارب بین المللی، در راستای ایفای ماموریت این شرکت، شرکت اعتبار بخشی رسالت رازی، برآن شد تا اولین  "کنگره بین المللی اعتباربخشی" در نوزدهم تیر ماه سال 91 برگزار نماید.
این همایش به زبان انگلیسی بوده ولی کلیه سخنرانی ها توسط مترجمین و سیستم ترجمه همزمان جهت شرکت کنندگان محترم به فارسی ارائه می گردد.